Uzņēmuma finansiālie rezultāti riska ziņā

Bizness

Organizatoriski un funkcionāli, riskiTraucējumi izpaužas funkcijās: plānošana, organizācija, motivācija un kontrole. Šī riska grupa attiecas uz beznosacījumu attiecībā uz uzņēmuma mērķa funkcijām, produktu nomenklatūru, tirgus attiecību veidiem un veidiem.

Organizatorisko un resursu bāzi, riskusir saistoši attiecībā uz uzņēmuma funkcionālajām jomām un tieši neietekmē, piemēram, uzņēmuma apdrošināšanas darbības finansiālos rezultātus. Ir ierosināts atbilstošais sadalījums riskos:

- stratēģiskais mārketings, kas veido mērķa funkcijas un stratēģijas to sasniegšanai un uzņēmuma finansiālo rezultātu noteikšanai;

- mārketinga, vadības un grāmatvedības kontroles kontroles dienestu mērķa nesaskaņu mērīšana;

- vadība situāciju un nosacījumu vadības lēmumu izstrādes, pieņemšanas un īstenošanas posmos, ieskaitot tehnoloģiskos un tehniskos lēmumus;

- taktiskais mārketings, veidojot tirgus stratēģijas, tostarp produktu popularizēšana tirgū, lai tos pārveidotu par precēm;

- konkurētspējīgas tirgus attiecības, preču pārveide par uzņēmuma reālo peļņu;

- resursu atbalsts un finanšu ieguldījumi.

Uzņēmuma komercdarbības analīzeparāda, ka īpašajai apakšgrupai jāizšķir konkurences tirgus attiecību risks, ņemot vērā to tirgu veidus un formas, kurās uzņēmums darbojas.

Riska pārpratumu ietekmes pakāpesefektivitāti uzņēmuma nosacītu pret tirgus konkurenci spēkā: tirgus tīrs (perfekta) konkurence, monopolistiskā konkurence tirgos, oligopolie tirgi, monopola tirgos. Tās ir arī nosacījums attiecībā uz tirgus veidu, intensīvas un ekskluzīvas. Piemēram, strādājot pie ekskluzīvu līgumu uz tirgus iespējām un konkurētspēju un finanšu darbības rezultātus būtiski ietekmē ģenerālmēģinājumu un intelektuālā riskiem, kas saistīti ar efektivitātes attīstību un inovācijas, uzņēmuma produktiem piešķir ekskluzīvas īpašības.

Saskaņā ar informācijas zīmi, visi riskanti veidiNeatkarīgi no funkcionālajām un priekšmeta jomām satraucošie traucējumi tiek ierosināti iedalīt novērojamajos un nekontrolējamos. Novēroto grupu vidū ir determinēti un gadījuma raksturs un dabas riska traucējumi, kas neprasa mērījumu reģistrāciju. Neizraugāmi - risku traucējumi, īpašību un parametru novērtēšanai, kas prasa mērījumus ar zināmām metodēm, vai arī jaunu informācijas mērīšanas mehānismu izstrāde un sintēze a posteriori informācijas saņemšanai, apstrādei un analīzei. Viena un tā pati apakšgrupa ietver risku traucējumus, saskaņā ar kuriem informācija ir nepieejama vai ir prognostiska rakstura.

Ierosinātā riska sagraušanas klasifikācija saskaņā arinformācijas raksturojums ir praktiski nozīmīgs uzņēmuma izvēlēto metožu un resursu pārvaldības metožu procesā, ņemot vērā dažādas informācijas riska nenoteiktības pakāpes. Viens no uzņēmuma darbības organizatoriskā resursu vadības modeļa variantiem riska nenoteiktības apstākļos, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības atbilstošus finanšu rezultātus, var būt analītisks pārskats par vadības efektivitātes novērtēšanas uzdevumu.

Investoru praktiskās darbības analīzefinanšu tirgi rāda, ka tipisks finanšu kapitāla ieguldīšanas risks finanšu aktīvos ietver, piemēram, maksātnespējas risku, cenu risku, kredītrisku, inflācijas risku un vairākus citus, kas būtiski ietekmē uzņēmuma finansiālo stāvokli.