Kāpēc man ir nepieciešams nomas līguma izbeigšanas līgums

Bizness

Pēdējos gados valstī ir mazs uzņēmumsattīstās paātrināti. Pieaudzis mazo uzņēmumu skaits. Atšķirībā no lielām korporācijām, viņiem nav iespējas iegūt īpašumu un citu dārgu īpašumu. Un reizēm tas vienkārši nav vajadzīgs. Bieži vien neliela organizācija ir pietiekama, lai izveidotu mazu biroju telpu vai lai pagaidām izmantotu jebkādu aprīkojumu. Šo objektu reālā vērtība parasti ir diezgan augsta. Šajā gadījumā par iesācēju biznesmeni visērtāk būs noslēgt nomas līgumu par nepieciešamo objektu par samaksu. Līgums ir noslēgts saskaņā ar civiltiesiskajiem aktiem un ir derīgs līdz termiņa beigām vai līdz brīdim, kad viena no abām pusēm nolemj to izbeigt.

Līguma izbeigšanas metodes un pazīmes

izbeigšanas līgums
Saskaņā ar vispārpieņemtajām normām nomas līgumu parasti var izbeigt trīs galvenajos veidos:

  • abu pušu vienošanās (vienošanās);
  • jautājuma risināšana tiesā;
  • viena no pusēm atteikšanās turpināt pildīt līgumsaistības.

Savstarpēja vienošanās vai vienošanās parNomas izbeigšana tiek uzskatīta par ideālu iespēju abiem partneriem. Šajā gadījumā nav nepieciešams, lai pušu starpā tiktu izteikti pārpratumi vai negatīvi pieņēmumi. Abas puses tikai vienā punktā var vienoties, ka līgumā noteikto saistību izpildes turpināšana nav ieteicama ne iznomātājam, ne nomniekam. Šādā situācijā ir nepieciešams sastādīt dokumentu, ko sauc par "Nolīgumu par nomas līguma izbeigšanu". Vienošanās rezultāts ir jānosaka rakstiski un jāatspoguļo šādi būtiski aspekti:

1. Līgumattiecību izbeigšanas iemesls. Tas var būt pušu brīvprātīga piekrišana vai apstākļu maiņa, bez kura attiecību turpināšana ir gandrīz neiespējama.

2. Identificējiet posmu (reālo brīdi), kad šāda vajadzība radusies.

3. Noteikt savstarpējās norēķinu veikšanas nosacījumus un citu iespējamo neizpildīto saistību likvidāciju, lai izvairītos no nepatīkamas juridiskas sekas.

4 Nomāto telpu (iekārtu) pārcelšana no nomnieka uz iznomātāju. Šajā sakarā ir nepieciešams izstrādāt atsevišķu dokumentu, kurā jāuzskaita prasību neesamība.

Tikai tad, ja ir noslēgts līgums par līguma izbeigšanuNoma satur visus iepriekš minētos punktus, to var uzskatīt par likumīgi izstrādātu. Pretējā gadījumā abas puses var atrast "nepilnību", lai dotos uz tiesu. Turklāt jāņem vērā vēl viens svarīgs faktors. Ja sākotnējais līgums tika reģistrēts, tad ir jāreģistrē arī nomas līguma izbeigšanas līgums. Tikai pēc tam nomātās iekārtas vai telpas var uzskatīt par brīvu.

Vienošanās patvaļīgā veidā

nomas līguma izbeigšana
Ja puses nolemj noslēgt vienošanos parizbeidzot nomas līgumu, paraugu nevajadzētu meklēt. Šāds dokuments ir sastādīts patvaļīgi. Formā tas ir līdzīgs līgumam. Vispirms nāk vārds. Pēc tam noskaidrojiet, uz kuru līgumu ir sastādīts nolīgums. Nākamais ir datums un vieta (pilsēta). Pēc tam galvenā daļa iet. Viss sākas ar preambulu, kurā ir norādīti abu pušu dati, kas "ir noslēguši šo nolīgumu šādi". Pēc tam punktos tiek sistemātiski uzskaitīti visi galvenie punkti:

1. Līguma numurs, datums, kā arī līguma nosaukums, kas jāizbeidz.

2. Precīzs līgumsaistību izbeigšanas datums.

3. Piezīme par savstarpējo norēķinu veikšanu vai norāde, ka jautājums ir jāatrisina, neuzliekot sankcijas.

4. Informācija par iznomāta īpašuma atdošanu, norādot attiecīgā dokumenta rekvizītus.

5. Pierādījums par savstarpējo prasījumu neesamību.

Šāds nolīgums jāsagatavo vismaz divos eksemplāros, un to glabā katra no pusēm.

Parauga dokumenta paraugs

izbeigšanas līgums
Nomas līguma izbeigšanas procedūrāir jābūt dokumentam, kas apliecina nomātā īpašuma atdošanu. Tas ir sastādīts kā akts. Nomas līguma izbeigšanu norāda īpašuma nodošana iznomātājam. Tas tiek formalizēts kā parasts standarta akts. Sākas ar veidlapu ar nosaukumu, piederību un dokumenta datumu. Pēc tam, kad "vāciņš" ar norādi uz pusēm, paša dokumenta teksts iet. Tā informē, ka priekšnoteikumu (vai citu īpašumu) nodod nomnieks un to pieņēmusi iznomātājs. Tālāk ir minētas galvenās objekta īpašības un tehniskais stāvoklis. Pēc paziņojuma par prasību neesamību tiek norādīti pušu rekvizīti, tiek nodoti pilnvaroto personu paraksti, kas pēc tam tiek apzīmogoti. Katrai pusei ir sava tāda akta eksemplārs, kas pievienots galvenajam līgumam.