Darba drošība darbā, darba vadība un organizācija

Bizness

Darba drošība darbā ir droša darba procesa izveide darba vietā, kuras pamatā ir trīs galvenās pozīcijas:

- darbinieka veselības un dzīves prioritāte attiecībā uz viņa darba rezultātiem;

- atbilstība prasībām, attiecīgajiem standartiem un dokumentiem ražošanā;

- Veicināt darbinieku ievērot ražošanas drošības kultūru.

Darba aizsardzība rūpniecībā paredzsagatavošana, apstiprināšana un juridiskā, organizatoriskā, sociālo, ekonomisko, zinātnisko, tehnisko, medicīnas, higiēnas un profilakses pasākumu īstenošana, kas vērsti uz saglabāšanu dzīvi darbinieka, viņa veselību un spēju strādāt.

Darba aizsardzības vadība un organizācija

Darba drošības vadība uzņēmumā irUzņēmuma vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, kas veicina piesardzību pret nelaimes gadījumiem (arodslimības) un sastāv no savstarpēji saistītu darbību kopuma, kuru mērķis ir ievērot likumu prasības darbinieku veselības un dzīves aizsardzības jomā.

Vadības galvenais mērķis ir radītnepieciešamie nosacījumi darbinieku apzinātai attieksmei pret drošību, esošo mehānismu uzlabošana un jaunu mehānismu ieviešana darba aizsardzības vadībā.

Amatpersonu mijiedarbības līmenis,kas piedalās vadībā, darba aprakstos, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem, tiek noteikts kvalifikācijas rādītāju katalogs ar funkciju dublēšanās novēršanu, nepārprotama iesniegšana, skaidra atbildības un pienākumu definīcija, kā arī pilnvaru deleģēšana.

Darba drošība, uzdevumi un funkcijas

Darba aizsardzības ieviešanas pasākumu izstrāde un ieviešana uzņēmumā ir vērsta uz to, lai nodrošinātu:

- droši, veselīgi un atbilstoši darba apstākļi;

- uzturēšana attiecīgajā drošā ražošanas iekārtu, iekārtu, inženiertīklu un ēku stāvoklī;

- drošu tehnoloģisko procesu uzturēšana;

- personāla aizsardzības līdzekļi;

- katra darbinieka apmācības organizēšana drošos tehnoloģisko procesu pārvaldības veidos;

- darba aizsardzības propaganda;

- darbības apstākļu uzskaite, analīze un novērtēšana;

- personāla obligātā apdrošināšana;

- optimālie darba un atpūtas režīmi;

- Sanitārie un sadzīves pakalpojumi;

- personāla medicīniskās un profilaktiskās apkopes organizēšana.

Darba aizsardzības darba organizācija

Šis process ietver darba aizsardzības uzskaiti, kontroli, novērtēšanu un analīzi visos ražošanas posmos.

Katrā uzņēmumā jāplāno un jāplāno darbības un darbs darba aizsardzības uzlabošanas jomā un drošības un darba vides uzlabošanai.

Svarīgu lomu spēlē arī apmācības iespēju nodrošināšana ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, apmācības programmām un kvalitatīvu profesionālo apmācību un darbinieku pārkvalificēšanu.

Darba aizsardzība darbā un atbildība par tā pārkāpšanu

Par darba aizsardzības, izglītības likumu pārkāpumiemšķēršļi ierēdņu un arodbiedrību pārstāvju darbībai, vainīgie darbinieki ir atbildīgi saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Atbildība par katru nelaimes gadījumu unarodslimību, kas notikusi darba vietā, sedz ierēdņi, kuri neesot nodrošinājuši atbilstību rūpnieciskās sanitārijas noteikumiem un nav veikuši atbilstošus pasākumus, lai novērstu gadījumus, kad noticis saindēšanās ar darbu un nelaimes gadījumi, kā arī tie, kas tieši pārkāpj noteikumus.