Inovāciju pasākumu finansēšana

Finanses

Inovāciju pasākumu finansēšananozīmē savstarpēji saistītu elementu iekļaušanu, kas sastāv no hierarhijas pakārtotības un īpašām funkcionālajām iezīmēm, kā arī finanšu resursu saņemšanas avotiem, kontroles mehānismiem, uzkrāšanas mehānismiem un investīciju procesiem piesaistīto līdzekļu atdevi. Kā vissvarīgākais vispārējais rādītājs, kas ļauj noteikt darbības gala rezultātu inovāciju jomā, ir finanšu atdeves pieaugums no inovatīvu projektu ieviešanas.

Novatorisku darbību finansēšanatās būtība ir darbības, lai piesaistītu, izmantotu un izplatītu kapitālu, kā arī lai pārvaldītu tirgu riskantām investīcijām. Pamatā finanšu drošība ir atspoguļota funkcionālajās jomās, kas ietekmē finanšu sfēru inovācijas darbībām no tādu attiecību viedokļa kā reproducēšana, izplatīšana un kontrole. Runājot par reproduktīvo funkciju, mēs runājam par to, ka finanšu resursi kļūst par stimulu ieguldījumu kapitāla kustībai visos novatorisko investīciju apgrozījuma posmos. Sadales funkcija ir finanšu līdzekļu izveide un izmantošana, lai nodrošinātu kapitāla struktūras efektivitāti no valsts monetārās politikas stāvokļa mikro un makro līmenī, kā arī no inovāciju aģentu līdzekļu nepieciešamības viedokļa. Kontroles funkcijas būtība ir pārraudzīt faktisko finanšu apgrozījumu inovāciju jomā, un to īsteno inovāciju veidošanas nosacījumu, inovāciju finansēšanas, kā arī finanšu rādītāju izmaiņu, maksājumu izmaksu un klientu un inovatīvu uzņēmumu aprēķina veidā. Finanšu uzraudzības būtība ir identificēt attiecības starp finanšu līdzekļu fondu struktūru un paredzētajiem inovāciju mērķiem, kā arī novērš neatbilstības starp inovāciju iniciatora ienākumiem un izdevumiem. Turklāt uzraudzības uzdevumi ir noteikt finansēšanas vides nevajadzīgumu un noteikt citus inovācijas veidus.

Inovāciju pasākumu finansēšananosaka šādus iespējamos kapitāla avotus: uzņēmuma, kas interesē inovācijas, vietējā, reģionālā un centrālā budžeta līdzekļus, ārvalstu ieguldījumus, kas tiek pārstāvēti kā finanšu līdzdalība pamatkapitālā, vai citu līdzdalību, ārvalstu investoru vai komercbanku aizdevumus.

Budžeta finansējums inovācijas pasākumiem

Krievijas federālais budžets irkā galveno valsts zinātniskās un tehniskās politikas instrumentu, kā arī federālās sistēmas centrālo saikni. Tas izplata līdz četrdesmit procentiem no valsts kopējiem ienākumiem, ko saņēmuši ražošanas aktīvu īpašnieki. Valsts budžets finansē daudzas ekonomikas un sabiedriskās dzīves sfēras, kuru darbību nenozīmē ekonomiskās komerciālās nozares darbs nenozīmīgas rentabilitātes dēļ. Katru gadu valsts inovācijas projektu finansēšana tiek nodrošināta, izstrādājot valsts budžetu attiecīgajām klasifikācijas sadaļām, jo ​​īpaši augstas efektivitātes projektu īstenošanai, kuru izvietošana notiek uz konkurences pamata. Finansējot prioritāros inovatīvos projektus, valsts darbojas kā saimnieciska vienība. Valdības interese par jauninājumiem sakarā ar fundamentālo pētījumu nepieciešamību, kuru īstenošana ilgstoši nav gandrīz veikusi privātais uzņēmums, kā arī rezultātu nenoteiktība un īstenošanas izmaksas.