Galvenās socioloģijas metodes, ko izmanto zinātnē un vadībā.

Izglītība:


Socioloģija ir doktrīna, kas ņem vērāsabiedrības dzīve kopumā. Šīs zinātnes dibinātājs ir Auguste Comte, kurš uzbūvēja terminu "socioloģija" no divām valodām: latīņu un grieķu. No tiem tulkojot, termins nozīmē "izpētīt sabiedrību". O. Comte uzskatīja, ka sabiedrību vajadzētu uztvert kā vienotu organismu ar daudziem elementiem, un katra šūna jāaplūko no sabiedrības labuma.

Šobrīd socioloģija nozīmēkas strauji attīstās, pētot sabiedrības un sociālo attiecību specifiku. Starp citu, šīs disciplīnas jaunākā definīcija ir: tā ir zinātne, kas nodarbojas ar attīstības procesu izpēti, cilvēku dzīves organizēšanu. Socioloģijas zinātnes rīki un metodes tiek aizņemti, lai pētītu citas sabiedrības zinātnes: ekonomiku, demogrāfiju, tiesības. Socioloģiskās metodes ļauj iegūt precīzu sabiedrības attīstības raksturojošo kvantitatīvo novērtējumu. Socioloģiju kā zinātni var definēt no socioloģijas objekta un zinātnes priekšmeta viedokļa.

Socioloģijas objekti var būt:sabiedriskās organizācijas, sociālie iestādes, sociālā mijiedarbība, sociālie pasākumi, sociālie procesi, sociālās attiecības, sociālās kopienas, sociālās subekty.Predmetom socioloģijā tiek uzskatīta kopums pamata īpašības un likumiem, kas raksturo būtību objekta socioloģijas, savu iekšējo definīciju mehānisma izpausmi un funkcionēšanu parādību sociālo procesu un attiecības. Viena no galvenajām vietām struktūrā socioloģijas notiek metodiku.

Socioloģijas metodes - noteikumu un metožu sistēma teorētiskā un praktiskā orientācija sociālo objektu izpētei. Socioloģiskā metodoloģija ir visu pielietoto metožu sistēma socioloģijā. Ir šādas metodes socioloģijā: Ikviens (analīze, sintēze, indukcijas, atskaitīšana, analoģija, abstrakcijas, apkopojot, klasifikācija, vidējā statistika) Vispārēja zinātniskā (sistēmas princips objektivitātes, tad vēsturiskuma princips) Īpašas socioloģijas metodes (metožu kopīga socioloģijas krosskulturnyj analīze, salīdzinošā - korelācijas analīze) .Metody socioloģija kā zinātne jāaplūko atsevišķi. Instruments zināšanu šajā gadījumā ir gadījuma izpēte, kas ietver divas galvenās daļas:

Teorētiskā daļa.

Galvenā socioloģijas metode ietver: izpētes programmu izstrādi, mērķu un uzdevumu izvēli, hipotēžu un pētījumu stadiju formulēšanu.

Instrumentālā daļa.

Pētījuma procedūra ietver: informācijas vākšanas instrumentu izvēli, informācijas apkopošanas metodes noteikšanu, informācijas apstrādi, pētījuma objekta stāvokļa raksturojumu.

Vadības socioloģija ir atsevišķa teorijasocioloģija, kas specializējas vadības procesu pārskatīšanā un īstenošanā dažu veidu sabiedrībās, organizācijās, iestādēs. Šie procesi tiek veikti, lai saglabātu un nodrošinātu attiecīgās sistēmas ilgtspējīgu attīstību. Šai teorijai ir savas socioloģijas vadības metodes, objekti, funkcijas un priekšmets. Priekšmets tiek uzskatīts par vadības procesu izpēti, izvērtēšanu un pilnveidošanu. Mērķis ir vadības procesi, kas notiek atsevišķās sabiedrības apakšsistēmās.

Vadības socioloģijas metodes ir sniegtas zemāk:

Organizatoriski un administratīvi. Tas ietver valsts normatīvo aktu sistēmu, normatīvo dokumentu sistēmu, sistēmu, izstrādātos plānus, programmas, operatīvās vadības sistēmu.

Ekonomiskā - valsts nodokļu sistēma, kredīta un finanšu mehānisms, algu sistēma, sociāli psiholoģiskie mehānismi.

Visas vadības un zinātnes socioloģijas metodesgalvenokārt ir vērsti uz efektīvu vadības shēmu izveidi un motivāciju radīšanai, tas ir ļoti reāls ekonomiskais efekts no to piemērošanas.