Darba devējs kā darba tiesību subjekts

Izglītība:

Darba tiesību subjekti pieder šīm personām,kas ir savstarpēji un darba attiecībās, un citos, kas saistīti ar darbu. Viņu dalībnieki, atkarībā no to attiecību veida, kurā viņi ieceļ, ir sadalīti vairākās kategorijās.

Darba likumu priekšmetu klasifikācija varpamatojoties uz dažādiem kritērijiem un atšķirīgu dalībnieku skaitu. Bet katrā ziņā ir trīs galvenās dalībnieku kategorijas: darbinieks, viņa darba devējs un arodbiedrība. Katram uzņēmumam ir noteikts juridiskais statuss, kas nosaka tā juridisko pilnvaru. Savukārt valsts iestādēm ir pienākums uzraudzīt šo tiesību aizsardzību, uzraudzīt to īstenošanu, aizliegt pārsniegt. Darba devējs kā darba tiesību subjekts ir organizācija vai fiziska persona, kas noslēdz darba attiecības ar darbinieku. Šī definīcija ir dota Krievijas Federācijas Darba kodeksa 20. panta 3. daļā.

Dažreiz ir tiesības noslēgt darba devēja vietādarba līgumu ar nākamo darbinieku var nodot citai personai. Šādus gadījumus nosaka likums. Un tad darba devējs kā darba tiesību subjekts var tikt pārstāvēts:

1) juridiska persona (organizācija), kas noslēgušas darba attiecības;

2) persona, kas ir noslēgusi darba attiecības;

3) cita struktūra, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumu un noslēgusi darba attiecības.

Darba līguma noslēgšana ar pirmo darbinieku padara organizāciju par darba likuma darbinieku.

Darba devējam kā darba tiesību subjektam vajadzētu būtveikt noteiktu virkni darbību, kas viņam tiek piešķirti. Tās ir noteiktas Krievijas Federācijas Darba kodeksa 303. pantā. Darba devēja juridiskais statuss viņam uzliek:

- darba līgums ar darbinieku ir jāizpilda rakstiski un jāreģistrē attiecīgajā valsts iestādē;

- savlaicīgi samaksāt ar obligātajiem maksājumiem un apdrošināšanas prēmijām, kuras paredz likums;

- iesaistīties pensiju valsts apdrošināšanas apliecību reģistrēšanā tiem darba ņēmējiem, kas ir pirmās personas.

Atšķirībā no juridiskas personas, kura to nedarair pienākums reģistrēt darba līgumus attiecīgajā pašvaldības iestādē, fiziskajai personai - darba devējam ir jāreģistrē viņu dzīvesvietas vietā. Un tajā pašā laikā, ja šis nosacījums nav izpildīts, tad personai, kas strādā kādai personai, tiek saglabātas tiesības uz pabalstiem (piemēram, atvaļinājumu), ko nodrošina valsts. Lai pierādītu darba devēja darba faktu, jūs varat iztikt bez rakstiska pierādījuma darba līguma formā, pietiek ar liecinieku liecību.

No Krievijas Federācijas Civilkodeksa 25. un 26. pantaLīdz ar to iespēja atzīt par indivīda devēja tikai tad, ja viņi sasniedz 18 gadu vecumu, ar spēju uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību, kas ir pretrunā ar likumu un rīcībspējas kopumā, kā arī atzinību par savu emancipāciju. Viņa juridiskā statusa atzīšana ir ierobežota lielu skaitu prasību nekā atzīšanu juridiskas personas statusu. Tas ir saistīts ar to, ka darba devējs ir iesniedzis indivīdu, ir pieder un organizēt darba procesu, un garantēt drošību saviem darbiniekiem.

Ja tas ir juridisks vai fiziskspersona - darba devējs kā darba tiesību subjekts nevar pildīt savas funkcijas, tiesības noslēgt darba līgumus ir uzticētas citām personām. To spējai pārstāvniecības, nodaļas un organizāciju filiāles var rīkoties, ja to vadītājiem ir tiesības pieņemt darbā un uguns darbiniekus. Viņi arī darbojas kā atbildētāja pārstāvis vietējā tiesā darba strīdu izšķiršanas gadījumā. Organizācijas struktūrvienības vadītājam ir tiesības pārstāvēt savu organizāciju darba attiecību procesā un tai ir visas darba devēja tiesības.