Tiesiskuma pazīmes.

Izglītība:

Juridiskais ir, pirmkārt, demokrātisksValsts, kurā garantēts tiesiskums, tiesiskums, vienlīdzība visiem pilsoņiem. Pie sirds savas organizācijas uz varas dalīšanas, tiesu iestādēm, izpildvaras un likumdošanas principu. Valsts iedzīvotāji ir regulētas noteiktas tiesības un brīvības, var piedalīties varas īstenošanu (caur saviem pārstāvjiem vai tieši). Tas ir iespējams, pateicoties samērā attīstīta pilsoniskā sabiedrība, funkcionējošam politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas, vārda brīvība, augsta līmeņa politiskās un tiesiskās kultūras.

Kādas ir tiesiskuma pazīmes?

Visās valstīs dominē likuma varasabiedriskajā dzīvē. Tā ir sava veida cilvēktiesību un brīvību aizsardzība un organizācija. Tas regulē noteikumus par uzvedību, kas ir obligāti visiem, pamatojoties uz taisnīguma un vienlīdzības principiem. Likumam ir vislielākais juridiskais spēks. Viņš regulē citus tiesību aktus un kontrolē svarīgākos sociālās un politiskās dzīves aspektus.

Konstitūcija ir pamataktu kopumsvalsts Tas atspoguļo valsts un valsts dzīves un darbības tiesiskos principus. Konstitūcija ir ideāla juridiskās sabiedrības modelis.

Iepriekš minētās tiesiskuma pazīmes ļauj valstī radīt likumības un taisnīgas kārtības režīmu sabiedrībā.

Personības brīvā attīstība. Viņas tiesību realitāte. Šīs tiesiskuma pazīmes ir orientētas uz sabiedrības sociāli politisko dzīvi. Personas brīvība ir viņa neatņemamās tiesības. Tādēļ katram indivīdam ir noteikta brīvības sfēra, kas nav atkarīga no valdības iejaukšanās.

Personai ir šādas likumā noteiktās tiesības: neaizskaramība, sociālā drošība, izglītība, tiesiskā aizsardzība utt.

Personas un valsts savstarpējā atbildība. Attiecībām starp abām pusēm jābalstās uz taisnīguma un vienlīdzības principiem. Valsts (kā politiskās varas nesējs) nodrošina to ievērošanu attiecībā uz katru sabiedrības pilsoni. Iestādes, uz kurām attiecas tiesību normas, nevar pārkāpt savas prasības, jo tām ir noteikta atbildība par pienākumu neizpildi. Garantiju regulēšanas sistēmas (valdības un deputātu atbildība vēlētājiem un valsts institūcijām, amatpersonu kriminālatbildība un disciplinārā atbildība par pienākumu neizpildi utt.) Izslēdz administratīvā patvaļas rašanos. Atbilstība likumam ir obligāta valsts aparatūrai.

Personas atbildība pret valsti tiek veidota uz vienādiem juridiskajiem pamatiem. Piespiedu formu izmantošanai nevajadzētu pārkāpt indivīda brīvības principus.

Šīs tiesiskuma pazīmes nodrošina taisnīgumu un vienlīdzību.

Jaudas nošķiršana izpildvarā, tiesu unlikumdošanas. Šis princips ļauj sasniegt līdzsvaru, līdzsvarot valsts institūciju attiecības, izveidot savstarpēju kontroli. Katrs varas virziens darbojas neatkarīgi, savas kompetences robežās un netraucē citas darbības.

Galvenās tiesiskuma iezīmes ir arīideoloģiskais un politiskais plurālisms. Tas sastāv no pušu, asociāciju, dažādu virzienu organizāciju, kuras darbojas vienīgi saskaņā ar konstitūcijas normām, brīvu darbību. Šis princips arī paredz dažādu ideoloģisko strāvu, koncepciju un viedokļu pastāvēšanu.

Visas iepriekš minētās pazīmes raksturo tiesiskumu. Valsts struktūras zīmes garantē stabilitāti, likumību un likumu un kārtību sabiedrībā.