Darba līguma saturs

Likums

Attiecības starp nākamo darbinieku un viņa darba devēju regulē ar darba likumdošanu.

Darba līguma jēdziens un satursdefinē 57 raksti no TC. Jau pats fakts par šāda līguma noslēgšanu nozīmē, ka darbiniekiem un darba devējam ir jāievēro tiesību aktos noteiktās garantijas un tiesības. Noteikumi, kas nosaka pusēm, un darba līguma saturs ir iedalīti obligātajā un papildu.

Ir skaidrs, ka pirmie ir uzskaitīti jebkurāvienošanās. Bet līgumā var nebūt papildu nosacījumi. Bet, ja tie ir pieejami, arī tie ir stingri jāievēro. Puses, kas veido darba līguma saturu, var brīvi izvēlēties prasības. Ir tikai viens ierobežojums: norādītie nosacījumi nedrīkst būt zemāki par tām tiesībām, ko garantē darba tiesības.

TK 57. pantā ir uzskaitītas šādas obligātās prasības, kas veido darba līguma saturu:

- norāde uz organizācijas nosaukumu, kurtiek iecelts nākamais darbinieks, - norāde par precīzu darba pirmās dienas datumu. Neatliekamā darba līguma gadījumā ir arī jānorāda sadarbības izbeigšanas termiņš un apstāklis, kas izraisīja šāda veida līguma noslēgšanu;

- norādes par darbinieka pienākumiem (amats, profesija pēc izglītības, specialitātes, prasmju līmeņa);

- norāde par kompensācijas veidu un pabalstiem, kas darbiniekam jāmaksā par īpašiem darba apstākļiem (kaitīgi, smagi vai bīstami);

- nosacījumu precizēšana algu un pabalstu piešķiršanaipapildu (prēmijas vai piemaksas, atlīdzības). To lielums ir atkarīgs no jaunā darbinieka aizņemtā amata, viņa profesijas, specialitātes, pabeigtā uzdevuma rādītāju - kvalitātes un kvantitātes;

- laika noteikšana darbam unAtpūtai, ja tie nesakrīt ar kopējo komandas grafiku. Tas nozīmē, ka darba līguma saturā jāiekļauj tādas nianses kā darba dienas ilgums, tā normēšana, grafika elastība, maiņa, papildu atvaļinājuma esība, izņemot pamata un obligāto atvaļinājumu;

- nepieciešamības gadījumā precizēt darba raksturu (piemēram, darbs pie ceļa), - obligātā sociālā nodrošinājuma nosacījumu iekļaušana. darbinieku apdrošināšana.

Kā jau minēts, darba līguma saturs papildus obligātajiem nosacījumiem var ietvert šādus papildus:

- pārbaudes periods pirms galanodarbinātība. Šis stāvoklis notiek biežāk. Tādējādi galva cenšas apdrošināties pret to darbinieku uzņemšanu, kuri neatbilst izvirzītajām prasībām;

- ja darbinieks saistīts ar amata izpildiir zināma oficiālā, komerciālā vai valsts noslēpums, ko aizsargā likums, un apņemas to neizpaust. Darba devējam pirms līguma noslēgšanas ar šo nosacījumu jāieņem nākamā darbinieka kvīts, ka viņam tiek paziņots, ka viņš nodarbosies ar klasificētu informāciju, un ir atbildīgs par tā nodošanu neatļautām personām;

- darbinieks ir pienākums strādāt organizācijā uz noteiktu laiku, ja viņu izdevusi studēt šai organizācijai par viņas rēķina;

- darba Ħēmēja un viĦa ăimenes locekĜu dzīves apstākĜu uzlabošana, papildu, brīvprātīga, izĦemot obligāta, apdrošināšana (pensija vai medicīniskā aprūpe), atĜauju izsniegšana utt.).

Noteikumi, kas noslēgti darba līgumā, varjāmaina, bet tikai ar darba devēja un viņa darba ņēmēja savstarpēju lēmumu. Tie ir noteikti rakstveidā, pievienoti galvenajam līgumam un tiem ir tāds pats juridiskais spēks.