Publiskais līgums - ieslodzījuma definīcija un nosacījumi

Likums

Publiskais iepirkums ir viena no šķirnēmciviltiesiskās attiecības. Šī jēdziena izpratne ir atrodama 6. pantā. 426 Krievijas Federācijas Civilkodekss. Jēdziena nozīme ir samazināta līdz pakalpojumu sniegšanai (darba veikšanai, preču pārdošanai), ko veic komerciāla organizācija katrai personai, kas to pieteiku. Runa ir par pakalpojumiem, ko organizācija veic atbilstoši darbības veidam.

Tas nozīmē, ka publiskā iepirkuma līgums ir līgums ar civiltiesisku raksturu un šādām raksturīgām iezīmēm:

1 Viens no šāda līguma priekšmetiem noteikti ir komerciāla organizācija. Tas var būt pašvaldības vai vienotais valsts uzņēmums, ražošanas kooperatīvs, sabiedrība vai partnerība. Darījuma partneris ir fiziska (juridiska) persona - sniegto pakalpojumu, preču vai darba rezultātu patērētājs.

2 Ne katra komercorganizācija var būt iespējama publiskā iepirkuma līguma priekšmets. Tas ir atkarīgs no darbības veida un rakstura. Ir uzņēmējdarbības veidi, kas paredzēti, lai sniegtu pakalpojumus vai preču pārdošanu visiem, kas piemēro bez izņēmumiem. Šo darbību aptuvenais saraksts ir minēts Civilkodeksa 426. pantā (1. punkts).

Galvenie ir mazumtirdzniecība, sabiedriskais transports, medicīnas un viesnīcu pakalpojumi, kā arī sakaru un banku pakalpojumi (lai piesaistītu līdzekļus noguldījumiem).

3 Publiskais līgums ir saistīts ar darbībām, kas saistītas ar organizācijas galveno darbību saturu. Piemēram, ja priekšmets sniedz medicīnas pakalpojumus (poliklīnika), tad uz šo darbību attiecas publiskā iepirkuma līguma definīcija. Bet, ja pati poliklīnika pērk vai pārdod īpašumu vai aprīkojumu savām vajadzībām, tad šis līgums (pirkšana un pārdošana) neietilpst valsts sektorā.

Publiskā piedāvājuma līgums nosaka noteiktus juridiskus ierobežojumus tā priekšmetos.

1 Šādai komercorganizācijai tiek atņemtas tiesības izvēlēties partneri vai atteikums noslēgt līgumu. Ņemot vērā esošo iespēju sniegt patērētājam līguma precēs un pakalpojumos norādīto patērētāju, atteikums slēgt līgumu tiek uzskatīts par nepamatotu, un tam ir visas attiecīgās juridiskās sekas.

2 Organizācijai nav tiesību dot priekšroku vienam patērētājam salīdzinājumā ar citiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Dažu pakalpojumu patērētāju preferenciālā kategorija ir Lielā Tēvijas kara veterāni, invalīdi un daži citi.

3. Publiskais līgums paredz vienus un tos pašus nosacījumus pakalpojumu sniegšanai (ieskaitot preču cenas) visiem patērētājiem, izņemot atsevišķu kategoriju juridisko privilēģiju gadījumus.

4 Publiskā iepirkuma līguma gadījumā strīdi par tās noteikumiem tiek izlemti tiesā neatkarīgi no pušu piekrišanas vai domstarpības. Šis publiskā iepirkuma līgums būtiski atšķiras no parastajiem civiltiesiskajiem tiesību aktiem, kuru strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā tikai pēc pušu savstarpējas vienošanās.

Ja organizācija neizvairās no šāda secinājumatiek uzskatīts par nepamatotu, pēdējo var piespiedu kārtā noslēgt. Patērētājs vienlaicīgi var pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies atteikuma dēļ noslēgt līgumu.

Turklāt patērētāju interesēs ir nosacījumipubliskā iepirkuma līguma (paraugnoteikumi, normas utt.) īstenošanu var noteikt gan federālais likumdevējs, gan valdības lēmums.

Paraugu paraugu līgumi ir atšķirīgiTo darbību veidi, uz kuru pamata tiek izstrādāti konkrēta līguma noteikumi. Piemēram, līgumam par patērētāju pakalpojumiem, būvmateriālu piegādēm, līgumam par noteiktu darba veidu. Šādos modeļu noteikumos ņem vērā dažādo darbību specifiku un formulē mehānismu, lai aizsargātu patērētāja tiesības no pakalpojuma sniedzēja līguma negodīgas izpildes.