Pieteikums pārdošanas līguma anulēšanai

Likums

Šobrīd civiltiesībās kā aviens no aktuālākajiem jautājumiem ir vienpusējas līgumu izbeigšanas problēma. Tiesību akti nosaka noteiktu nolīguma izbeigšanas procedūru. Apskatīsim to detalizēti.

paziņojums par izbeigšanu

Terminu diferenciācija

Notiek vienpusēja līguma izbeigšanaatšķiras no pienākumu neizpildes. Šiem jēdzieniem ir atšķirīgs juridiskais pamats un tos regulē dažādas normas. Uzņēmējdarbības jomā var notikt vienpusējs atteikums. Bieži vien nolīgumi tieši nosaka šādu iespēju, ja rodas noteikti apstākļi. Piemēram, darījuma partnerim ir tiesības atteikties no saistībām, ja darījuma otrā puse nav izpildījusi noteiktos nosacījumus. Ja līgumā nav šādas norādes, tad šī situācija ir pieļaujama tikai likumā paredzētajos gadījumos. Attiecībā uz līguma izbeigšanu to veic arī tikai saskaņā ar noteikumiem vai līgumu. Jo īpaši ir paredzētas pirmstiesas un tiesas procedūras. Otrajā gadījumā pat tad, kad lēmums stājas spēkā, tiesiskās attiecības puse var pieprasīt, lai otra puse izpilda saistības.

Pamatojums

No tiem ir tikai trīs. Līguma izbeigšana ir atļauta, ja:

 1. Šāda tiesisko attiecību izbeigšanas iespēja ir paredzēta tiesību aktos attiecībā uz konkrētu darījumu.
 2. Nozīmīgi mainīja apstākļus, kadkas noslēdza līgumu. Šajā gadījumā mēs runājam par situācijām, kad subjekti nevarēja paredzēt izmaiņas. Savukārt tie ir tādi, ka, ja darījuma dalībnieki par tiem iepriekš zinātu, viņi nebūtu parakstījuši līgumu.
 3. Viena no pusēm būtiski pārkāpj līgumu. Šajā gadījumā likumdevējam ir jāpatur prātā gadījumi, kad viens no darījuma dalībniekiem var radīt šādus zaudējumus, saskaņā ar kuriem tas var zaudēt to, ko viņš plāno saņemt.
   izbeigšanas raksts

Šie iemesli tiek uzskatīti par kopīgiem un piemērojamivisu veidu nolīgumiem. Tajā pašā laikā Civilkodeksa noteikumi var paredzēt īpašus nosacījumus dažiem darījumu veidiem, ja vienpusēja līgumu anulēšana ir atļauta.

Apstākļu maiņa

Pēc darījuma noslēgšanas katrs dalībnieks cenšas to izdarītiegūt maksimālu peļņu un pēc iespējas samazināt riskus. Šī uzvedība uzņēmējiem ir diezgan pieņemama. Tomēr pastāv situācijas, kad subjekti, kas ir noslēguši līgumu, atrodas tādos apstākļos, saskaņā ar kuriem viņi ne tikai nevar saņemt ienākumus, bet arī zaudējumus. Šādos gadījumos ir jāveic daži pasākumi. Situāciju var sarežģīt fakts, ka viena no pusēm neizsaka vēlmi izbeigt tiesiskās attiecības. Šajā gadījumā ir nepieciešams rakstīt likvidācijas akts līgums tiesā. Prasību apmierināšana būs atkarīga no daudziem apstākļiem. Apskatīsim piemēru. Puses noslēdza ilgtermiņa nomas līgumu. Šajā gadījumā tika noteikts fiksēts maksājums, un nebija iespēju mainīt tā lielumu. Šī situācija bija izdevīga lietotājam. Viņš apdrošināja sevi pret iespējamu cenu un inflācijas pieaugumu. Tomēr pastāvēja finanšu krīze, un īpašnieks norāda, ka maksājums ir niecīgs, un otra puse prasa noslēgt vienošanos, lai palielinātu tā apjomu. Attiecīgi lietotājs nevēlas veikt izmaiņas darījumā. Īpašnieks piesakās tiesā. Tomēr pieteikums par nomas līguma izbeigšanu neatbilst iestādei. Savā lēmumā tiesa to pamato ar faktu, ka tiesiskās attiecības dalībnieki, nosakot obligāto nosacījumu par fiksēto maksājumu, tādējādi uzņemas atbildību par iespējamām izmaiņām apstākļos nākotnē.

pieteikums par pakalpojumu atcelšanu

Paskaidrojumi

No iepriekš minētā piemēraka Civillikuma norma, kas regulē līguma izbeigšanu, praksē nedarbojas. Tajā pašā laikā ir nepieciešams precizēt, ka likuma noteikumi ir piemērojami, ja tiek izpildīti četri nosacījumi vienlaikus. Tikai šajā gadījumā mēs to varam sagaidīt paziņojums par izbeigšanu būs apmierināts. Tas ir atļauts, ja:

 1. Darījuma laikā dalībnieki bija pārliecināti, ka situācija radikāli nemainīsies.
 2. Apstākļi, kas kļuva par tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu, radās neatkarīgi no partijas gribas.
 3. No apgrozījuma muitas un līguma teksta neizriet, ka dalībnieks var tikt saukts pie atbildības par apstākļu maiņu.
 4. Darījuma noteikumu turpmāka īstenošana bez to korekcijas nebūs izdevīga.

Paziņojums

Kā minēts iepriekš, ir divas iespējasTiesisko attiecību izbeigšana: pirmstiesas un tiesas procesi. Pirmajā gadījumā ir nepieciešams sastādīt paziņojumu, kas tiek nosūtīts otrajam darījuma dalībniekam. Tai būtu jānorāda sava nostāja brīvā un saprotamā formā. Paziņojumā jāietver arī priekšlikums noslēgt līgumu, lai izbeigtu galveno līgumu. Veidojot dokumentu, jāņem vērā šādas prasības. Līgums ir sastādīts tādā pašā veidā kā līgums. Paziņojumā varat noteikt laika ierobežojumu apstrādei un atbildes nosūtīšanai. Tam jābūt saprātīgam. Parasti periods ir 30 dienas.

pieteikums pārdošanas līguma anulēšanai

Parauga pieteikums par līguma anulēšanu

Ja noteiktajā termiņā nav saņemta atbilde vai darījuma otrā puse atsakās slēgt līgumu, ieinteresētā puse ir tiesīga iesniegt pieteikumu tiesā. Pieteikums par līguma anulēšanu ir sastādīts saskaņā ar Art. 131, 132 GPC. Ja juridisko attiecību izbeigšana notiek starp juridiskām personām un PI, tad jāizmanto AIC normas (125. un 126. pants). Federālais likums "Par patērētāju tiesību aizsardzību" ietver arī noteikumus, saskaņā ar kuriem pieteikums. Pakalpojuma līguma izbeigšana, preču iegāde, kas neatbilst kvalitātes prasībām, tiek veikta saskaņā ar šo likumu. Tomēr jebkurā gadījumā pārsūdzībai tiesā ir jābūt obligātām rekvizītiem. Piemēram, pieteikums pārdošanas līguma anulēšanai ietilpst:

 1. Tās tiesas adrese, kurai pārsūta apelāciju.
 2. Informācija par prasītāju. Ja viņš ir pilsonis, norāda pilnu vārdu, adresi, kontaktinformāciju. Ja tā kalpo kā juridiska persona, ņemot vērā tās nosaukumu, atrašanās vietu, tālruņa numuru.
 3. Dokumenta nosaukums.
 4. Satura rādītājs.
 5. Lūgumraksta iesniedzēja daļa.
 6. Pieteikumu saraksts.
 7. Datums, paraksts.
  atbrīvojums no līguma

Saturs

Pieteikumam par izbeigšanu ir jābūt skaidri formulētamizteikt attiecīgās personas nostāju. Ieteicams sākt ar īsu aprakstu par apstākļiem, kādos radās tiesiskās attiecības. Turklāt ir jānorāda iemesli, saskaņā ar kuriem tas bija nepieciešams apkopot pieteikums. Bankas līguma izbeigšana, piemēram, var tikt izpildīts, ja otra puse pārkāpusi saskaņotos nosacījumus. Izstrādājot dokumentu, ir jāievēro oficiālais uzņēmējdarbības signāls, atsaucieties uz tiesību normām.

pieteikums par nomas atcelšanu

Progresīvs

Pieprasītājā daļā ir nepieciešams izteikt prasību - izbeigt līgumu. Pēc tam tiek iesniegts apelācijai pievienoto dokumentu saraksts. Piemēram, pieteikums par apdrošināšanas līguma anulēšanu ir pievienots pamatnolīgums, norēķini un citi vērtspapīri, kas var kalpot par pierādījumu.

Juridiskās sekas

Ja pieteikums līguma izbeigšanai irapstrīdētās tiesiskās attiecības tiks uzskatītas par pabeigtām pēc lēmuma stāšanās spēkā. Ja tika izmantota pirmstiesas procedūra, darījums tiek uzskatīts par izbeigtu no līguma parakstīšanas dienas. Tikmēr pusēm jāņem vērā virkne procesu juridisko seku. Vispirms, ja līguma noteikumi paredz objekta īpašumtiesību nodošanu un atbilde uz pienākuma izpildi tika konstatēta, tad pēc tā izbeigšanas lieta jāatgūst. Ja tas nav izdarīts, partijas darbības tiks uzskatītas par nepamatotu bagātināšanu. Turklāt noteikumi, saskaņā ar kuriem soda naudu iekasē, soda naudas un citi maksājumi būs spēkā līdz pienākuma izpildei.

pieteikums par bankas līguma anulēšanu

Secinājums

Ne vienmēr līgumattiecības starp priekšmetiemturpināt bez komplikācijām. Praksē var rasties dažādas situācijas un apstākļi, ieskaitot tos, kas nav atkarīgi no dalībnieku gribas. Tiesību akti paredz darījumu dalībniekiem dažādus risinājumus problēmām, kas radušās. Tiesiskās attiecības dalībnieki, savstarpēji vienojoties, var pārtraukt darījumu. Tomēr, ja kāds no dalībniekiem neizsaka vēlmi to izdarīt, normas ļauj vienpusēji izbeigt līgumu. Apsveriet dažādas šīs procedūras nianses. Funkcijas būs atkarīgas no tiesisko attiecību īpatnībām. Vispārējie noteikumi ir noteikti Civilkodeksā. Piemēram, īpašos gadījumos, kas rodas patērētāju tiesību aizsardzības jomā, ir paredzēti īpaši noteikumi un noteikumi. Eksperti iesaka mierīgi risināt problēmu, neizvirzot strīdu tiesā. Ja tas nedarbojas, jums pareizi jāizstrādā paziņojums par līguma izbeigšanu. Dažos gadījumos ir ieteicams lūgt kvalificēta jurista palīdzību. Ja ieinteresētajai personai nav piemērotu līdzekļu vai ja tā ir pietiekami izturīga, jūs varat veikt visu procedūru pats. Tomēr šajā gadījumā ir nepieciešams izpētīt normas, kas regulē šīs attiecības. Īpaša uzmanība jāpievērš noteikumiem, kas nosaka līguma izbeigšanas tiesiskās sekas.